Управління освіти, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту Куликівської селищної ради

Методично-сервісний центр

                                                                                        Без прагнення до творчості людина неминуче

                                                                                                         потрапляє під владу трьох демонів:

                                                                                                 механічності, рутинності, банальності.

                                                                                                    Вона дерев'яніє, кам'яніє, опускається.

                                                                                                                                              А.Дистиверг

Діяльність методичного сервісного центру, педагогічних колективів закладів освіти за своїм змістом і результативністю спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми «Формування конкурентноспроможного вчителя-фахівця в умовах модернізації освітньої галузі», а також на реалізацію чітко ви­значених принципів організації методичної роботи, на основі яких здійснювався системно-культурний підхід до вдоскона­лення особистості педагога й розвитку його творчого потенціалу.     

Методично-сервісний центр налічує 6 фахівців. 

З них:

  • «спеціаліст вищої категорії» - 3 особи;
  • «спеціаліст І категорії» - 2 особи.
  • «спеціаліст ІІ категорії» - 1 особа.

         За штатним розписом :

  • завідувач МСЦ;
  • методисти з навчальних дисциплін-2(сумісники на 0,25ст. та 0,75ст.) ;
  • методист по бібфондам - 1( 0,5ст.)
  • методист психологічної служби;
  • учитель – логопед .

       

Завдання методично-сервісного центру на 2019-2020 навчальний рік

 

У 2019–2020 навчальному році робота МСЦ буде спрямована на:

1.На реалізацію науково-методичної проблеми: «Формування конкурентноспроможного вчителя-фахівця в умовах модернізації освітньої галузі».

2.Комплексну діагностику особистісної готовності вчителів до інноваційної діяльності.

3.Опанування теоретичних основ проблеми.

4.Забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів до впровадження проблемного питання.

5.Підготовку педагога до прогнозування педагогічної діяльності в інноваційному просторі.

6.Формування єдиного освітнього середовища для успішної адаптації учасників навчально-виховного процесу

7.Вироблення інноваційного стилю діяльності, потреби в педагогічних нововведеннях і розвиток креативної педагогічної  діяльності.

8.Формування типових компонентів росту особистісного потенціалу вчителя.

9.Формування професіонала з добре розвиненими діловими, організаторськими, соціально-психологічними якостями.

10. Визначення методик корекції професійних якостей учителя, які слугують основою його конкурентоспроможності на ринку праці.

11. Мотивацію професійної діяльності сучасного педагога.

12. Вивчення діяльності вчителя як творчого процесу.

13. Дослідження професійно значущих якостей педагога в організації ефективної взаємодії з учнями.

14.Вивчення особливостей професійного становлення вчителя.

15.Вивчення впливу впровадження інтерактивних технологій на становлення педагога.

16. Побудову педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності.

17. Вивчення майстерності вчителя на уроці з використанням інтерактивних методів.

18. Підвищення професійної компетентності педагога шляхом оновлення методичної роботи.

19. Стимулювання інноваційної активності педагогів.

20. Продовження впровадження диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку здібностей, природних обдарувань і нахилів школярів, розширити у загальноосвітніх навчальних закладах мережу класів із поглибленим вивченням окремих предметів.

21. Впровадження інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.

22. Продовження впровадження системи управління якістю ISUO з метою підвищення ефективності надання освітніх послуг.

23. Продовження роботи щодо створення відкритої мережі освітніх ресурсів, веб-сайтів закладів освіти, упровадження систем інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління навчальними закладами .

24. Впровадження педагогічних технологій спрямованих на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників освітнього процессу.

25. Посилення роботи з вивчення та узагальнення  передового  педагогічного досвіду.

26. Активізацію роботи з обдарованими та здібними учнями у підготовці до    олімпіад.

27. Забезпечення виконання завдань та принципів Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що затверджена  наказом МОН № 1/9-523 від 16 серпня 2019 року «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

28.Забезпечення науково-методичного супроводу впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти , Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту дошкільної освіти.

29.Продовження забезпечення інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх, інформаційних і комунікаційних потреб учасників освітнього процесу.

30. Активізація роботи щодо збільшення охоплення профільним навчанням старшокласників, впровадження широкого спектру профілів із метою забезпечення освітніх потреб випускників.

31. Аналіз забезпечення наступності між допрофільною, профільною і професійною підготовкою та впливу профільного навчання на вибір професії та працевлаштування.

Презентація МСЦ